Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Akty prawne witryny podatki.biz

W dziale akty prawne umieściliśmy na bieżąco ujednolicane przepisy podatkowe, przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości oraz przepisy ustrojowe dotyczące wykonywania działalności gospodarczej.

Dostępnych jest 1603 jednolitych aktów prawnych, podzielonych w poszczególne działy tematyczne. Zastosowanie podziału umożliwia szybsze dotarcie do szukanego aktu.

Kliknij żądany dział albo skorzystaj z funkcji wszystkie przepisy, aby wyświetlić chronologiczny wykaz wszystkich aktów prawnych opublikowanych w podatki.biz.

Możesz także wyświetlić informacje o zmianach w przepisach - w tym celu kliknij pozycję zmiany w przepisach. Informacje pogrupowane są na stronie zawierającej nazwę aktu zmieniającego, dane publikatora (Dziennik Ustaw lub Monitor Polski), w którym został opublikowany, nazwę aktu zmieniającego (jest to jednocześnie link ujednoliconego tekstu aktu) oraz datę zmiany. Informacje umieszczane są sukcesywnie po wejściu zmian w życie.

Po wybraniu pozycji ukazały się otworzy się strona zawierającą dane o wszystkich przepisach opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorach Polskich w ostatnim czasie. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana.

Na stronie każdego działu znajduje się wykaz najważniejszych przepisów. I tak np. w dziale "Działalność gospodarcza" będzie to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i ustawa prawo działalności gospodarczej, a w dziale "Podatek dochodowy od osób fizycznych" ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na stronie zawierającej teksty kodeksów (m.in. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych itd.) kodeksy ułożone są w porządku chronologicznym. Ich ilość jest stosunkowo niewielka, dlatego też nie było potrzeby wyróżniania tych ważniejszych i mniej ważnych - co byłoby zresztą zadaniem dość trudnym.