ABC - prawo i podatki dla początkujących

W dziale ABC - prawo i podatki dla początkujących znajduje się 163 artykuły spośród 54471 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 25.05.2023
  Prawo do odliczenia VAT: Prewspółczynnik odliczenia podatku
  W praktyce obrotu gospodarczego może zdarzyć się sytuacja, w której zakup towaru lub usługi dotyczy zarówno działalności gospodarczej jak i celów innych niż działalność gospodarcza. więcej »
 • 24.05.2023
  VAT: Podstawowe warunki odliczenia podatku naliczonego
  Elementarnym przepisem stanowiącym o prawie do odliczenia podatku naliczonego jest art. 86 ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. więcej »
 • 23.05.2023
  VAT: Zwolnienie z podatku importu rzeczy do użytku osobistego 
  Kończymy omawianie w cyklu ABC zwolnień z podatku VAT z tytułu importu towarów. Dzisiaj o imporcie rzeczy do użytku osobistego osób sprowadzających się do Polski.   więcej »
 • 22.05.2023
  VAT: Zwolnienie od podatku importu paliw przewożonych w zbiornikach
  Kontynuując omawianie w cyklu ABC zwolnień z podatku VAT omawiamy dzisiaj dość powszechnie stosowane, a wskazane w art. 77 zwolnienie importu paliw przewożonych w zbiornikach. więcej »
 • 19.05.2023
  VAT: Zwolnienie od podatku przy imporcie próbek towarów
  Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju. więcej »
 • 18.05.2023
  VAT: Zwolnienie z podatku importu towarów przeznaczonych do rehabilitacji
  W poprzednich artykułach cyklu omówiliśmy zwolnienie przy imporcie towarów na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych i w przywozie z zagranicy towarów w bagażu osobistym. Dzisiaj o zwolnieniu towarów przeznaczonych rehabilitacji. więcej »
 • 17.05.2023
  VAT: Import towarów na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych
  Kontynuujemy tematykę zwolnień podatkowych w przypadku importu towarów. Kolejne zwolnienie, określone w art. 61 ustawy VAT dotyczy importu towarów na rzecz organizacji społecznych i charytatywnych. więcej »
 • 16.05.2023
  VAT: Co można przywieźć z zagranicy bez podatku w bagażu osobistym
  Przez bagaż osobisty, o którym mowa w tytule, rozumie się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był w momencie wyruszenia w podróż zarejestrowany jako bagaż towarzyszący przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz. więcej »
 • 15.05.2023
  VAT: Zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości
  Dla czynności dostawy towarów w postaci nieruchomości ustawodawca przewidział dwa podstawowe zwolnienia podatkowe. Po pierwsze zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: więcej »
 • 12.05.2023
  VAT: Warunki zastosowania stawki 0% przy WDT
  W przypadku dokonywania czynności opodatkowanej jaką jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów sprzedawca może skorzystać ze stawki VAT 0%. Jest to o tyle korzystne, że w takim przypadku podatnik nadal wykonuje czynność opodatkowaną (tyle, że objętą zerową stawką VAT), co pozwala na zachowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego towaru. więcej »
 • 11.05.2023
  VAT: Preferencyjna stawka VAT w budownictwie
  Dla znacznej części robót budowlanych można zastosować zamiast stawki podstawowej stawkę obniżoną w wysokości 8%. Jak wskazuje art. 41 ust. 12 ustawy VAT taką stawkę podatku VAT stosuje się do: więcej »
 • 10.05.2023
  VAT: Uproszczone rozliczenie przy imporcie towarów
  W poprzednim artykule wskazaliśmy, że co do zasady rozliczenie podatku VAT od importu towarów następuje w zgłoszeniu celnym. Ustawa VAT przewiduje jednak tryb uproszczony, który został opisany w art. 33a ustawy. W przepisie tym wskazano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. więcej »
 • 09.05.2023
  VAT: Rozliczenie podatku z tytułu importu towarów
  Zgodnie z art. art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną, lub zerową stawkę celną. więcej »
 • 08.05.2023
  VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. więcej »
 • 05.05.2023
  VAT: Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
  Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złotówki zostały określone w art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem: więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY