Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Akty prawne - ukazały się

PARAMETRY WYSZUKIWANIA
Miesiąc
Rok


Ilość wyników (12)


Data02.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-02 poz. 1)

Wejście w życie: 03.01.2017 r.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-02 poz. 2)

Wejście w życie: 03.01.2017 r., 01.03.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-01-02 poz. 1)

Wejście w życie: 02.01.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-01-02 poz. 2)

Wejście w życie: 02.01.2017 r.

Data03.01.2017
Ukazały sięUstawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 3)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 4)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 5)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 6)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 7)

Wejście w życie: 18.01.2017 r., 22.07.2019 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 8)

Wejście w życie: 04.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 9)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (Monitor Polski z dnia 2017-01-03 poz. 3)

Wejście w życie: 03.01.2017 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisana w Kijowie dnia 12 marca 2013 r. (Monitor Polski z dnia 2017-01-03 poz. 4)

Wejście w życie: 03.01.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o transporcie lotniczym, podpisaną w Kijowie dnia 12 marca 2013 r. (Monitor Polski z dnia 2017-01-03 poz. 5)

Wejście w życie: 03.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 10)

Wejście w życie: 03.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 11)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-03 poz. 12)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Data04.01.2017
Ukazały sięKomunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (Monitor Polski z dnia 2017-01-04 poz. 6)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-01-04 poz. 7)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-04 poz. 8)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski z dnia 2017-01-04 poz. 9)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (Monitor Polski z dnia 2017-01-04 poz. 10)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 13)

Wejście w życie: 08.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 14)

Wejście w życie: 19.01.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 15)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 16)

Wejście w życie: 04.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 17)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 18)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 19)

Wejście w życie: 01.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 20)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 21)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 22)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 23)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 24)

Wejście w życie: 04.01.2017 r., 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-04 poz. 25)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Data05.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny kas (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 26)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 27)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 28)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 29)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 30)

Wejście w życie: 20.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Monitor Polski z dnia 2017-01-05 poz. 31)

Wejście w życie: 20.01.2017 r.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 32)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 33)

Wejście w życie: 20.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 34)

Wejście w życie: 10.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 35)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 36)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 37)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 38)

Wejście w życie: 01.10.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 39)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 40)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-05 poz. 41)

Wejście w życie: 06.01.2017 r.

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2017 r. (Monitor Polski z dnia 2017-01-05 poz. 11)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu (Monitor Polski z dnia 2017-01-05 poz. 12)

Wejście w życie: 05.01.2017 r.

Data09.01.2017
Ukazały sięObwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (Monitor Polski z dnia 2017-01-09 poz. 13)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski z dnia 2017-01-09 poz. 14)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Monitor Polski z dnia 2017-01-09 poz. 15)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Monitor Polski z dnia 2017-01-09 poz. 16)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2016 r. w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego (Monitor Polski z dnia 2017-01-09 poz. 17)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 42)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 43)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 44)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 45)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 46)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 47)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 48)

Wejście w życie: 24.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 49)

Wejście w życie: 10.01.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 50)

Wejście w życie: 09.01.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 51)

Wejście w życie: 10.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-09 poz. 52)

Wejście w życie: 10.01.2017 r.

Data10.01.2017
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-10 poz. 53)

Wejście w życie: 10.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-10 poz. 54)

Wejście w życie: 25.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-10 poz. 55)

Wejście w życie: 10.02.2017 r., 05.02.2018 r.

Data11.01.2017
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 56)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 57)

Wejście w życie: 26.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 58)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 59)

Wejście w życie: 26.01.2017 r., 01.09.2017 r., 01.09.2018 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 60)

Wejście w życie: 15.01.2017 r., 26.01.2017 r., 01.02.2017 r., 15.02.2017 r., 01.03.2017 r., 01.04.2017 r., 01.09.2017 r., 01.01.2022 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 61)

Wejście w życie: 26.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 62)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 63)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 64)

Wejście w życie: 26.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 65)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 66)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 67)

Wejście w życie: 11.02.2017 r., 12.07.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-11 poz. 18)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-11 poz. 19)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-11 poz. 20)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-11 poz. 21)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Zarządzenie nr 184 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Monitor Polski z dnia 2017-01-11 poz. 22)

Wejście w życie: 11.01.2017 r.

Data12.01.2017
Ukazały sięObwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 68)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 69)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 70)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 71)

Wejście w życie: 27.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 72)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 73)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 74)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 75)

Wejście w życie: 27.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 76)

Wejście w życie: 27.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 77)

Wejście w życie: 27.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 78)

Wejście w życie: 27.01.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 79)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 80)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju (Monitor Polski z dnia 2017-01-12 poz. 23)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Umowa Gwarancyjna między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umowa o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich (Monitor Polski z dnia 2017-01-12 poz. 24)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową gwarancyjną między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich, oraz Umową o zarządzaniu zaległymi należnościami między Państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulującą procedury obsługi płatności i refundacji na podstawie Umowy gwarancyjnej dotyczącej pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w Krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w krajach i na terytoriach zamorskich (Monitor Polski z dnia 2017-01-12 poz. 25)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 81)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-12 poz. 82)

Wejście w życie: 12.01.2017 r.

Data13.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 83)

Wejście w życie: 28.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 84)

Wejście w życie: 28.01.2017 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 85)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 86)

Wejście w życie: 14.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 87)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 88)

Wejście w życie: 01.04.2017 r., 01.07.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 89)

Wejście w życie: 15.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 90)

Wejście w życie: 14.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 91)

Wejście w życie: 28.01.2017 r., 01.03.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 92)

Wejście w życie: 15.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 93)

Wejście w życie: 15.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 94)

Wejście w życie: 14.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 95)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-13 poz. 96)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Komunikat Nr 01/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (Monitor Polski z dnia 2017-01-13 poz. 26)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Postanowienie nr 115.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora (Monitor Polski z dnia 2017-01-13 poz. 27)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Monitor Polski z dnia 2017-01-13 poz. 28)

Wejście w życie: 13.01.2017 r.

Data16.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum integracji społecznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 97)

Wejście w życie: 31.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 98)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 99)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 100)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 101)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 102)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 103)

Wejście w życie: 31.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-16 poz. 104)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-16 poz. 29)

Wejście w życie: 16.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego (Monitor Polski z dnia 2017-01-16 poz. 30)

Wejście w życie: 16.01.2017 r.

Data17.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 105)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 106)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 107)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 108)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 109)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 110)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w rozprawach sądowych (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 111)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłaty za udzielenie informacji o rachunku bankowym dłużnika (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 112)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Postanowienie nr 112.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 31)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Postanowienie nr 1130.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 32)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.21.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 33)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. nr 1130.20.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 34)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 35)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 36)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 37)

Wejście w życie: 17.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-17 poz. 113)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z dnia 2017-01-17 poz. 38)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Data18.01.2017
Ukazały sięRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-18 poz. 114)

Wejście w życie: 19.01.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-18 poz. 115)

Wejście w życie: 19.01.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-18 poz. 116)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-18 poz. 117)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach (Dziennik Ustaw z dnia 2017-01-18 poz. 118)

Wejście w życie: 02.02.2017 r.

Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Monitor Polski z dnia 2017-01-18 poz. 39)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Postanowienie nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora (Monitor Polski z dnia 2017-01-18 poz. 40)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.

Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora (Monitor Polski z dnia 2017-01-18 poz. 41)

Wejście w życie: 18.01.2017 r.