Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.05.2010

Orzecznictwo: Wstrzymanie wykonania decyzji

I. Trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływana jako: p.p.s.a.), to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

II. Użyte przez ustawodawcę w art. 61 § 3 p.p.s.a. nieostre pojęcia - "znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki" - wymagają konkretyzacji w dokładnie i wszechstronnie zgromadzonym materiale dowodowym, który powinien w szczególności przedstawić wnioskodawca. Samo powołanie się przez niego na ustawowe przesłanki bez wskazania, na czym one polegają w realiach konkretnej sprawy, w żaden sposób nie uzasadnia żądania wniosku.

III. W celu wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenie skutków, o którym mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., strona ma obowiązek wykazać istnienie konkretnych okoliczności pozwalających stwierdzić, ze wstrzymanie aktu lub czynności jest zasadne. Twierdzenia te powinny być co najmniej uprawdopodobnione.

IV. Orzeczenie dotyczące wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, o którym mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., ma charakter fakultatywny.

V. Zażalenie nie jest środkiem służącym do uzupełniania złożonego w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Zażalenie jest bowiem jednym z dwóch środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, co wynika z treści art. 194 p.p.s.a.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. N. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 63/10 odmawiającego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 2 grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie

1. Postanowieniem z dnia 8 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 63/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej przez M. N. (dalej: Skarżąca) decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 2 grudnia 2009 r., nr [...], w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Jako podstawę rozstrzygnięcia podano art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej powoływana jako: p.p.s.a.).

2. Przebieg postępowania przed Sądem pierwszej instancji:

2.1. Skarżąca (reprezentowana przez pełnomocnika – adwokata) wniosła do WSA w Opolu skargę na w.w. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 2 grudnia 2009 r.

W skardze Skarżąca zwarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Jako podstawę prawną wniosku powołała art. 61 § 2 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. Skarżąca wskazała, że domaga się wstrzymania wykonania decyzji przez Dyrektora IS w O. lub przez WSA w Opolu. Na poparcie swojego wniosku podała, że organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję określającą jej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w kwocie 14.711 zł wraz z odsetkami, co rodzi konieczność zapłacenia tego podatku. Jak wyjaśniła dalej, nie godzi się z ustaleniami leżącymi u podstaw wydania zaskarżonej decyzji, a ściągnięcie wymierzonej w ten sposób kwoty podatku w znaczny sposób wpłynie na jej sytuację finansową. To powoduje, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ma oparcie w fakcie realnego zagrożenia jej ważnego interesu. Skarżąca powołała się również na nieodwracalność skutków wywołanych wykonaniem decyzji, gdyż weryfikacja jej legalności będzie procesem rozciągniętym w czasie, a to rodzi zagrożenie dla jej podstawowych interesów majątkowych. Doprowadzenie więc do znacznego pogorszenia zdolności finansowych Skarżącej nie daje się pogodzić – w jej ocenie – z zasadą ochrony interesów strony postępowania. Niepożądane jest też - z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa - ryzyko późniejszego uchylenia zaskarżonej decyzji.

2.2. Dyrektor IS w O. przesyłając skargę wraz odpowiedzią i z aktami administracyjnymi, przekazał również swoje postanowienie z dnia 3 lutego 2010 r., mocą którego na podstawie m.in. art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, podnosząc, że wniosek Skarżącej w tym przedmiocie jest niekonkretny i nieuzasadniony.

3. Postanowienie Sądu pierwszej instancji:

3.1. W ocenie WSA w Opolu wniosek Skarżącej nie zasługiwał na uwzględnienie. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji został skonstruowany alternatywnie, w ten sposób, że przy powołaniu przepisów art. 61 § 2 i 3 p.p.s.a. Skarżąca domagała się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji przez Dyrektora IS w O., a ewentualnie także przez Sąd pierwszej instancji. Organ odwoławczy wniosku nie uwzględnił. Jednakże odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ administracyjny nie pozbawiała Skarżącej możliwości złożenia wniosku do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a tym samym nie pozbawiała możliwości jego ponownego rozpoznania przez Sąd (art. 61 § 3 zd. 2 p.p.s.a.). WSA w Opolu stwierdził, że taka sytuacja wystąpiła w rozpatrywanej sprawie.

3.2. W ocenie Sądu pierwszej instancji przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub też spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.), w tej sprawie nie miały miejsca. Skarżąca wprawdzie przytoczyła je w uzasadnieniu wniosku, lecz samo przytoczenie tych okoliczności nie było wystarczające. Rację miał organ odwoławczy uznając, że rozpatrywany wniosek zawiera niekonkretną argumentację.

3.3. Ponadto, WSA ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »